Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за прилагането на системата за кръстосано спазване (съгласно член 8 от Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the application of the system of cross-compliance (under Article 8 of Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers)
Дата на документа: 29/03/2007
№ на документ: COM(2007) 147
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове