Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 89/552/ЕИО НА СЪВЕТА относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност („Аудиовизуални медийни услуги без граници“)
Заглавие на английски: Amended proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING COUNCIL DIRECTIVE 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities ("Audiovisual media services without frontiers")
Дата на документа: 29/03/2007
№ на документ: COM(2007) 170
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Медии и комуникация
Kомисии
Връзки
Текстове