Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, алинея втора от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета за приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на обща рамка за търговските регистри за статистически цели и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common framework for business registers for statistical purposes and repealing Council Regulation (EEC) No 2186/93
Дата на документа: 10/07/2007
№ на документ: COM(2007) 389
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове