Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 251, параграф 2, трета алинея, буква в) от Договора за ЕО относно измененията на Европейския парламент на общата позиция на Съвета, отнасяща се до Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно създаване на специална програма „Гражданско правосъдие“ за периода 2007 - 2013 г. като част от общата програма „Основни права и правосъдие“ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL establishing for 2007-2013 the specific programme "Civil Justice" as part of the general programme on "Fundamental Rights and Justice" AMENDING THE PROPOSAL OF THE COMMISSION pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Дата на документа: 20/09/2007
№ на документ: COM(2007) 557
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове