Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, буква в), трета алинея от Договора за ЕО относно измененията на Европейския парламент на общата позиция на Съвета относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща рамка за търговските регистри за статистически цели и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION in accordance with the third subparagraph of Article 251(2) point c) of the EC Treaty on the European Parliament's amendments to the Council common position on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common framework for business registers for statistical purposes and repealing Council Regulation (EEC) No 2186/93 AMENDING THE PROPOSAL OF THE COMMISSION pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Дата на документа: 13/12/2007
№ на документ: COM(2007) 820
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове