Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EO) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) по отношение на националните квоти за мляко
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (single CMO Regulation) as regards the national quotas for milk
Дата на документа: 12/12/2007
№ на документ: COM(2007) 802
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове