Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на Директива 78/855/EИО на Съвета, относно сливанията на акционерни дружества и Директива 82/891/EИО на Съвета относно разделянето на акционерните дружества по отношение на изискванията за доклад от независим експерт при сливане или разделяне
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 78/855/EEC concerning mergers of public limited liability companies and Council Directive 82/891/EEC concerning the division of public limited companies as regards the requirement for an independent expert's report on the occasion of a merger or a division
Дата на документа: 06/03/2007
№ на документ: COM(2007) 91
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове