Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружаващ документ към Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/EО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността - Оценка на въздействието на включването на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community - Impact Assessment of the inclusion of aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community
Дата на документа: 20/12/2006
№ на документ: SEC(2006) 1684
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове