Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИИ [COM (2006) 604 FINAL/2, ОТ 13.11.2006 година]: ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА - Преработка след преговорите със Съвета и ЕП
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ESTABLISHING THE EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY [COM (2006) 604 FINAL/2, OF 13.11.2006]: LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT - Adaptation following the negotiations with the Council and the EP
Дата на документа: 18/09/2007
№ на документ: SEC(2007) 1220
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове