Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - придружаващ документ към Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2002/19/EО, 2002/20/EО и 202/21/EО на Европейския парламент и на Съвета - Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2002/22/ЕО и 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правомощия върху европейския пазар за електронни съобщения
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT - Accompanying document to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL amending European Parliament and Council Directives 2002/19/EC, 2002/20/EC and 202/21/EC - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL amending European Parliament and Council Directives 2002/22/EC and 2002/58/EC - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL establishing the European Electronic Communications Markets Authority
Дата на документа: 13/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1472
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове