Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Предложение за рамково решение на Съвета за изменение на Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 06/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1425
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове