Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКСИ към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - ОБЩ ДОКЛАД ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНАТА ПОМОЩ (ФАР — ИСПА — САПАРД) ПРЕЗ 2006 г. - ПРЕГЛЕД ПО СТРАНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - ANNEXES TO THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - GENERAL REPORT ON PRE-ACCESSION ASSISTANCE (PHARE – ISPA – SAPARD) IN 2006 - COUNTRY SECTIONS & ADDITIONAL INFORMATION
Дата на документа: 09/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1468
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове