Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА ПЕРСОНАЛА НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЗАРА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПУСКАНЕТО НА ПРОДУКТИ НА ПАЗАРА И ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ОБЩА ЗАКОНОВА РАМКА ЗА ПУСКАНЕТО НА ПРОДУКТИ НА ПАЗАРА - Резюме от оценката на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL SETTING OUT THE REQUIREMENTS FOR ACCREDITATION AND MARKET SURVEILLANCE RELATING TO THE MARKETING OF PRODUCTS AND A DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON A COMMON FRAMEWORK FOR THE MARKETING OF PRODUCTS - Executive summary of the impact assessment
Дата на документа: 14/02/2007
№ на документ: SEC(2007) 174
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове