Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Подобряване на трансфера на знания между научните институции и индустрията в Европа: обхващане на нововъведенията – Изпълнение на Лисабонската програма – Примерни насоки за университети и други научни институции за подобряване на техните връзки с индустрията в Европа
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation – Implementing the Lisbon agenda – Voluntary guidelines for universities and other research institutions to improve their links with industry across Europe
Дата на документа: 04/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 449
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове