Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - "Към устойчиво управление на водите в Европейския съюз" - Първи етап в прилагането на Рамкова директива за водите 2000/60/EО - 4-ти Доклад на Комисията (Резюме) относно изпълнението на Директивата за обработката на градските отходни води
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - "Towards Sustainable Water Management in the European Union" - First stage in the implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC - 4th Commission Report (Executive Summary) on Implementation of the Urban Waste Water Treatment Directive
Дата на документа: 22/03/2007
№ на документ: SEC(2007) 363
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове