Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, EВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ГЛОБАЛНА ЕВРОПА: ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗНОСИТЕЛИ - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - GLOBAL EUROPE: A STRONGER PARTNERSHIP TO DELIVER MARKET ACCESS FOR EUROPEAN EXPORTERS - Impact Assessment
Дата на документа: 18/04/2007
№ на документ: SEC(2007) 452
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове