Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към доклада на Комисията „ПО-ДОБРО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 2006 г.“ съгласно член 9 от Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност (14-ти доклад)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Annex to the REPORT FROM THE COMMISSION “BETTER LAWMAKING 2006” pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality - (14th report)
Дата на документа: 06/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 737
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове