Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към Предложението за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/EО относно някои временни разпоредби свързани със ставките по данъка върху добавената стойност и СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно данъчни ставки по ДДС, различни от стандартните данъчни ставки по ДДС
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EEC with regard to certain temporary provisions concerning rates of value added tax and COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on VAT rates other than standard VAT rates
Дата на документа: 05/07/2007
№ на документ: SEC(2007) 910
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове