Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕГЛАМЕНТ (ЕО, Евратом) НА КОМИСИЯТА, за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002, относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности
Заглавие на английски: COMMISSION REGULATION (EC, Euratom) amending Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
Дата на документа: 23/04/2007
№ на документ: C(2007) 1862
Вид документ:
Автор:
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове