Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за невключване на триазоксид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the non-inclusion of triazoxide in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance
Дата на документа: 25/05/2009
№ на документ: COM(2009) 244
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове