Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) относно електронната товарителница
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) относно електронната товарителница
Дата на приемане 23/06/2010
Брой/година Държавен вестник 50/2010

 


УКАЗ № 172

На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) относно електронната товарителница, приет от ХLI Народно събрание на 23 юни 2010г.

Издаден в София на 25 юни 2010г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) относно електронната товарителница

Член единствен. Ратифицира Допълнителния протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) относно електронната товарителница.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

5447