Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба
Дата на приемане 03/02/2010
Брой/година Държавен вестник 13/2010

 


УКАЗ № 24

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба, приет от ХLI Народно събрание на 3 февруари 2010 г.

Издаден в София на 11 февруари 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

 

 

 

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 11 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. контролът върху износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба, наричани по-нататък „изделия с двойна употреба“, съгласно Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ, L 134/1 от 29 май 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 428/2009“;“.

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думата „износа“ се добавя „брокерската дейност и транзита“, а думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Изделията с двойна употреба – предмет на контрол върху трансфера, са определени в Приложение ІV на Регламент (ЕО) № 428/2009.“

§ 3. Наименованието на глава трета се изменя така: „Условия и ред за прилагане на контрол върху износ, трансфер, транзит и внос на изделия с двойна употреба и брокерска дейност с тях“.

§ 4. В глава трета наименованието на раздел І се изменя така: „Обхват на контрола върху износа, трансфера, транзита и брокерските услуги с изделия с двойна употреба“.

§ 5. В чл. 39 след думата „износа“ се поставя запетая и се добавя „трансфера, транзита и брокерските услуги с изделия с двойна употреба“, а думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“.

§ 6. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“;

б) в т. 2 думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“;

в) в т. 3 думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба се изисква за изделия с двойна употреба:

1. определени в Приложение IV на Регламент (ЕО) № 428/2009, от територията на Република България за територията на друга държава членка;

2. които не са определени в Приложение ІV на Регламент (ЕО) № 428/2009, когато към момента на трансфера са налице условията на чл. 22, параграф 2 от същия регламент.“

3. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Разрешение за транзит на изделия с двойна употреба, определени в Приложение І на Регламент (ЕО) № 428/2009, се изисква, когато изделията са или могат да бъдат предназначени за употребите, определени в чл. 4, параграф 1 от същия регламент.

(4) Разрешение за брокерски услуги с изделия с двойна употреба се изисква за изделия с двойна употреба:

1. определени в Приложение І на Регламент (ЕО) № 428/2009, когато изделията са или могат да бъдат предназначени за употребите, определени в чл. 4, параграф 1 от същия регламент;

2. които не са включени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009, когато изделията са или могат да бъдат предназначени за употребите, определени в чл. 4, параграф 2 от същия регламент.“

§ 7. В чл. 41 думите „от Регламент 1334/2000“ се заменят с „параграф 2 от Регламент (ЕО) № 428/2009“.

§ 8. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“.

2. В ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

„1. издава разрешения за износ и трансфер на изделия с двойна употреба в рамките на Общността от територията на Република България и брокерската дейност с тях;“

б) в т. 5 думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“;

в) точка 6 се отменя.

3. Създава се ал. 3:

„(3) Длъжностни лица, оправомощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, създават и поддържат публичен регистър на лицата, регистрирани за износ, трансфер и брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба.“

§ 9. В чл. 43 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 и 2 думите „Междуведомствената комисия“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В ал. 3 думите „от Междуведомствената комисия“ се заличават.

3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:

„(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 10-дневен срок от датата на получаване на заявленията издава удостоверение за регистрация по образец, утвърден с правилника за прилагане на закона.

(5) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма със заповед отказва да издаде удостоверение за регистрация, когато заявлението и приложените към него документи не съответстват на изискванията на ал. 2.“

4. В ал. 6 думите „чл. 42, ал. 2, т. 6“ се заменят с „чл. 42, ал. 3“ и думите „Междуведомствената комисия“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

5. В ал. 7 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 6“.

6. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 10-дневен срок от получаване на заявлението с приложените документи издава актуално удостоверение за регистрация и изменението се вписва в регистъра.“

§ 10. В чл. 44 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Разрешението за износ може да е индивидуално разрешение за износ, генерално разрешение на Общността за износ, глобално разрешение за износ или национално генерално разрешение за износ съгласно определенията в Регламент (ЕО) №  428/2009.“

2. В ал. 2 навсякъде думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“, а думите „чл. 6“ се заменят с „чл. 2, параграф 9“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Индивидуалното разрешение за износ, глобалното разрешение за износ и националното генерално разрешение за износ се издават от Междуведомствената комисия.“

4. В ал. 4 думите „Приложение I на Регламент 1334/2000“ се заменят с „Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009“, а думите „както и за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба от Приложение IV на Регламент 1334/2000“ се заличават.

5. В ал. 5 думите „Приложение I на Регламент 1334/2000“ се заменят с „Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009“, думите „Приложение II на Регламент 1334/2000“ се заменят с „Приложение II на Регламент (ЕО) № 428/2009“, а думите „и за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба, посочени в част 1 от Приложение IV на Регламент 1334/2000“ се заличават.

6. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Националното генерално разрешение за износ на изделия с двойна употреба по смисъла на Регламент (ЕО) № 428/2009 за износителите по чл. 43 се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.“

7. В ал. 7 думите „издаване на“ се заменят с „публикуване на национално“, а думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“.

§ 11. В чл. 45, ал. 1 след думата „разрешение“ се добавя „по чл. 44, ал. 4 и 5“.

§ 12. В чл. 46 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Лицата по чл. 2, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 428/2009 могат да извършват брокерска дейност с изделия с двойна употреба от Приложение І на Регламент (ЕО) № 428/2009 след регистрация по този закон.“

2. В ал. 2 думите „от Междуведомствения съвет“ се заменят с „в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

3. В ал. 3 думите „Междуведомствения съвет“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ и накрая се поставя запетая и се добавя „т. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12“.

4. В ал. 4 думите „от Междуведомствения съвет“ се заменят с „в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

5. В ал. 5 думите „Междуведомственият съвет създава и поддържа“ се заменят с „Длъжностни лица, оправомощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, създават и поддържат“.

§ 13. В чл. 47 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма издава удостоверение за регистрация в 10-дневен срок от датата на получаване на заявленията.“

2. В ал. 2 изречение първо се изменя така: „При констатиране на непълноти и/или нередности в представените документи в срок 7 работни дни от датата на получаване на документите заявителят се уведомява писмено с указания за отстраняването им.“

§ 14. Член 48 се изменя така:

„Чл. 48. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощени от него длъжностни лица в срок 5 работни дни от датата на регистрацията уведомява Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Междуведомствената комисия за извършените регистрации.“

§ 15. В чл. 49 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Междуведомствения съвет“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощени от него длъжностни лица в 10-дневен срок от получаване на заявлението с приложените документи издава актуално удостоверение за регистрация и изменението се вписва в регистъра.“

§ 16. Член 50 се изменя така:

„Чл. 50. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма със заповед отказва да издаде удостоверение за регистрация, когато не e налице някой от документите по чл. 46, ал. 3.“

§ 17. В чл. 51 текстът преди т. 1 се изменя така: „Регистрацията се заличава със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма:“.

§ 18. В чл. 52 се правят следните изменения:

1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Регистрацията се прекратява със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма:“.

2. Точка 2 се отменя.

§ 19. В чл. 53 ал. 1 се изменя така:

„(1) Заповедите по чл. 50, 51 и 52 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 20. В глава трета, раздел ІІІ се създава чл. 53а:

„Чл. 53а. (1) Разрешение за брокерски услуги с изделия с двойна употреба, когато изделията са или могат да бъдат предназначени за употребите по чл. 4, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 428/2009, се издава от Междуведомствената комисия на лица, регистрирани от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

(2) За издаване на разрешение за брокерски услуги с изделия по ал. 1 брокерът подава в Междуведомствената комисия заявление по образец, определен съгласно правилника за прилагане на закона, придружено от следните документи за:

1. местонахождението на изделията с двойна употреба в третата държава;

2. описание на съответните изделия и количества;

3. третите страни, които участват в сделката;

4. третата държава на местоназначение на изделията;

5. крайния потребител на изделията в държавата по т. 4 и точното му местонахождение;

6. декларация за верността на представените данни.

(3) Изискванията за вида и съдържанието на документите по ал. 2 се определят с правилника за прилагане на закона.

(4) Междуведомствената комисия се произнася по подадените заявления в 30-дневен срок от датата на получаването им.

(5) Решението се съобщава на заявителя в 7-дневен срок от датата на вземането му.

(6) Издаденото разрешение е със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца.

(7) При необходимост Междуведомствената комисия може да изисква становище на други държавни органи, както и да привлича експерти, които да дават становища по въпроси, за които се изискват специални знания.“

§ 21. В глава трета се създава раздел ІІІа с чл. 53б и 53в:

„Раздел ІІІа

Транзит на изделия с двойна употреба

Чл. 53б. Митническите органи могат да не допуснат или да преустановят транзита на изделия с двойна употреба, определени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009, които са или могат да бъдат предназначени за употребите, определени в чл. 4, параграф 1 от същия регламент.

Чл. 53в. (1) Митническите органи до 24 часа уведомяват писмено Междуведомствената комисия за недопускането или преустановяването на транзита.

(2) В случаите на недопуснат или преустановен транзит, когато са налице условията по чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009, се изисква разрешение за транзит на изделия с двойна употреба.

(3) Разрешение за транзит на изделия с двойна употреба се издава от Междуведомствената комисия за всеки конкретен случай по ред, определен с правилника за прилагане на закона. Издаденото разрешение е със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца.“

§ 22. В чл. 54 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Междуведомствената комисия“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В ал. 2 думите „Междуведомствената комисия“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 10-дневен срок от датата на получаване на заявленията издава удостоверение за регистрация по образец, определен с правилника за прилагане на закона.“

4. В ал. 4 думите „от Междуведомствената комисия“ се заличават.

5. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма отказва да издаде удостоверение за регистрация, когато заявлението и приложените към него документи не съответстват на изискванията на ал. 2.“

6. В ал. 6 думите „чл. 42, ал. 2, т. 6“ се заменят с „чл. 42, ал. 3“ и думите „Междуведомствената комисия“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

7. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 10-дневен срок от получаване на заявлението с приложените документи издава актуално удостоверение за регистрация и изменението се вписва в регистъра.“

§ 23. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Разрешението за трансфер на изделия с двойна употреба от територията на Република България за територията на друга държава членка може да е индивидуално разрешение за трансфер, глобално разрешение за трансфер или генерално разрешение за трансфер.“

2. Създават се нови ал. 2, 3, 4 и 5:

„(2) Разрешенията по ал. 1 се издават от Междуведомствената комисия.

(3) Индивидуално разрешение за трансфер се издава за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба, определени в Приложение ІV на Регламент (ЕО) № 428/2009, за определена държава чрез една доставка или чрез частични доставки на основание на договорни отношения между изпращача и чуждестранния контрагент. Издаденото разрешение е със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца.

(4) Глобално разрешение за трансфер се издава за трансфер в Общността на определен тип или категория изделия с двойна употреба, определени в част 1 от Приложение ІV на Регламент (ЕО) № 428/2009. Издаденото разрешение е със срок на валидност до две години и може да бъде продължено еднократно за срок до една година.

(5) Генералното разрешение за трансфер се публикува от Междуведомствената комисия за лицата по чл. 54, ал. 1 за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба, определени в част 1 от Приложение ІV на Регламент (ЕО) №  428/2009.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 6.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 6“.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“.

6. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и в нея думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“.

7. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“, а думите „чл. 21, параграф 2(а)“ се заменят с „чл. 22, параграф 2“.

8. Досегашната ал. 7 става ал. 11 и в нея навсякъде думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“.

§ 24. Член 56 се изменя така:

„Чл. 56. (1) Вносът на изделия с двойна употреба на територията на Република България от трети държави, определени с постановление на Министерския съвет, подлежи на регистриране.

(2) Внос на изделия с двойна употреба по ал. 1 могат да извършват физически и юридически лица след регистриране на вноса от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощени от него длъжностни лица по ред, определен с правилника за прилагане на закона.“

§ 25. В чл. 57 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се отменя.

2. В ал. 2 думите „посочени в Приложение IV на Регламент 1334/2000 или определени от Министерския съвет по ал. 1“ се заличават.

§ 26. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 думите „чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1334/2000“ се заменят с „чл. 12 от Регламент (ЕО) № 428/2009“.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Заявление, по което е взето решение за отказ в случаите по ал. 1, т. 1 – 5, може да се разгледа преди изтичането на срока по ал. 2 по искане на заявителя в случай на отпадане на обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 5.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

§ 27. В чл. 67, ал. 1 т. 5 се изменя така:

„5. е налице заличаване или прекратяване на регистрация за износ, трансфер и брокерска дейност с изделия с двойна употреба.“

§ 28. В чл. 68, ал. 4, т. 1 думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“.

§ 29. В чл. 69, т. 8 след думата „разрешение“ се добавя „или удостоверение за внос“.

§ 30. В чл. 71 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „министъра на икономика, енергетика и туризма“ се добавя „министъра на вътрешните работи“.

2. В ал. 2 след думата „разрешение“ се поставя запетая и се добавя „удостоверение за внос“.

3. В ал. 3, т. 4 след думите „оръжия и“ се добавя „/или“.

§ 31. В чл. 72 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“.

2. В ал. 2 думите „чл. 12, параграф 4 от Регламент 1334/2000“ се заменят с „чл. 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 428/2009“.

§ 32. В чл. 75, ал. 1 навсякъде след думите „издадено разрешение“ се добавя „или удостоверение“.

§ 33. В чл. 77 в текста преди т. 1 след думата „трансфер“ се добавя „транзит“, а думите „или разрешение“ се заменят с „разрешение или удостоверение за внос“.

§ 34. В чл. 78 в текста преди т. 1 след думите „разрешение или“ се добавя „удостоверение за внос“.

§ 35. В § 2 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „чл. 2(b) от Регламент 1334/2000“ се заменят с „чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 428/2009“.

2. В т. 2 думите „чл. 2(с) от Регламент 1334/2000“ се заменят с „чл. 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 428/2009“.

3. В т. 3 думите „чл. 2(d) от Регламент 1334/2000“ се заменят с „чл. 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 428/2009“.

4. В т. 4 думата „стоки“ се заменя с „изделия“.

5. Точка 5 се изменя така:

„5. „Необщностни изделия с двойна употреба“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 13 от Регламент (ЕО) № 428/2009.“

6. В т. 6 накрая думата „Общността“ се заменя с „Европейския съюз, съгласно чл. 2, параграф 12 от Регламент (ЕО) № 428/2009“.

7. Създават се нови т. 8, 9 и 10:

„8. „Транзит“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 428/2009.

9. „Брокер“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 428/2009.

10. „Брокерски услуги“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 428/2009.“

8. Досегашната т. 8 става т. 11 и се изменя така:

„11. „Брокерска дейност“ е дейност, която обхваща договарянето или осъществяването на търговска сделка с оръжия или изделия с двойна употреба, както и продажбата или прехвърлянето на оръжия или изделия с двойна употреба от територията на една трета държава за друга трета държава.“

9. Досегашната т. 9 става т. 12 и се изменя така:

„12. „Изделия с двойна употреба“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009.“

10. Досегашната т. 10 става т. 13.

11. Досегашната т. 11 става т. 14 и в нея думите „чл. 1 (а), (b)“ се заменят с „чл. 1 (а), (б)“.

12. Досегашната т. 12 става т. 15 и в нея думите „параграф 2(а), (b), (c) от Регламент 1334/2000“ се заменят с „параграф 2(a), (б), (в) от Регламент (ЕО) № 428/2009“.

13. Досегашните т. 13 и 14 стават съответно т. 16 и 17.

14. Досегашната т. 15 става т. 18 и в нея думите „чл. 1 (с)“ се заменят с „чл. 1 (в)“.

15. Досегашните т. 16, 17, 18 и 19 стават съответно т. 19, 20, 21 и 22.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 3 февруари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1095