Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Десетократно намаляване на минималния изискуем капитал за регистрация на ООД и АД предвиждат промени в Търговския закон, приети от парламента на първо четене
22/05/2008

Десетократно намаляване на минималния изискуем капитал за регистрация на ООД и АД предвиждат промени в Търговския закон, приети от парламента на първо четене

22 май 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 22 май 2008 г. на първо четене промени в Търговския закон. Те предвиждат десетократно намаляване на минималния изискуем капитал за регистрация на дружество с ограничена отговорност и акционерно дружество. Предвижда се минималният изискуем минимум за откриване на дружество с ограничена отговорност да бъде 500 лева, вместо 5000 лева, а за акционерно дружество – 5000 лева, вместо 50 000 лева.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда. Според тях който причини вредни изменения на почвата, ще бъде длъжен да възстанови за своя сметка състоянието й, предхождащо увреждането. Лицата, притежаващи моторни превозни средства, които замърсяват въздуха, нарушават озоновия слой или причиняват промяна в климата, ще заплащат еднократно при първа регистрация  екотакса. Тя ще е в размер, определен от Министерския съвет, и ще постъпва в предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице ще одобрява плана за дейността на предприятието и годишния отчет, които да са публични, предвиждат още измененията.

Народните представители започнаха обсъждането на законопроекта за изменения в Закона за безмитната търговия. Той предвижда безмитните магазини на сухопътните гранично-пропускателни пунктове със страни, които не са членки на Европейския съюз, да преустановят дейността си до месец след приемането на законовите промени. В законопроекта за изменения в Закона за безмитната търговия, внесен от Министерския съвет, се предлага безмитните магазини да преустановят дейността си в тримесечен срок от влизането в сила на измененията. Предложението на Комисията по бюджет и финанси е, този срок да бъде до един месец. Предвижда се лицензите за извършване на безмитна търговия в обектите, да се прекратяват считано от датата на преустановяване на дейността. Бюджетната комисия предлага в своя доклад, след преустановяване на дейността като безмитни магазини, операторите на търговските обекти да продължат да ги ползват за продажба на стоки с включени мита, акциз и ДДС.

Народното събрание обсъди проект на решение за увеличаване на акционерното участие на България в капитала на Черноморската банка за търговия и развитие и атифицира договора за заем между България и Банковата група KfW, Франкфурт на Майн, за четири милиона евро за насърчаване на малки и средни предприятия в градски и земеделски райони в България.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини