Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие Националната здравна стратегия за 2008 – 2013 г.
05/12/2008

Парламентът прие Националната здравна стратегия за 2008 – 2013 г.

5 декември 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 5 декември 2008 г. Националната здравна стратегия за 2008 – 2013 г. и плана за действие към нея. Седем са заложените приоритети в стратегията, сред които подобряване на достъпа, качеството и ефективността на спешната и извънболнична медицинска помощ и преструктуриране, оптимизиране и ефективно управление на болничната помощ. Осигуряване на финансова устойчивост на системата на здравеопазването и внедряване на подхода "здраве във всички политики" също са сред основните цели, поставени в документа. Резултатът следва да е преструктурирана, реформирана, финансово устойчива и ефективна здравна система, която осигурява качествени здравни грижи по промоция, профилактика, лечение и рехабилитация.

Въз основа на набелязаните приоритети са разработени и девет стратегически цели – здраве и профилактика на болестите, осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия, съответстващи на потребностите и икономическите възможности н  населението.

На базата на целите и задачите е предложен и план за действие. Предвижда се министърът на здравеопазването да координира анализа, мониторинга и оценката на изпълнението на Националната здравна стратегия и да докладва всяка година за изпълнението й пред Министерския съвет. В стратегията е залегнало постепенно решаване на проблема с недофинансирането на медицинските дейности и въпросът с нерегламентираните плащания и корупцията. Сред очакваните резултати от прилагането на стратегията са да се ограничи влиянието на рисковите фактори, свързани с околната среда и поведението на населението, утвърждаване на здравословни модели на хранене и предотвратяване на възможните рискове за здравето на нацията.

Парламентът обсъди и Доклада за работата на прокуратурата и разследващите органи през 2007 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини