Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с които забранява замяната на държавни и общински земи
22/01/2009

Парламентът прие промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с които забранява замяната на държавни и общински земи

22 януари 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 22 януари 2009 г. на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Те предвиждат забрана на замяната на земи от държавния поземлен фонд с такива, собственост на граждани, юридически лица и общини. Същата забрана се въвежда и за земите частна държавна и общинска собственост.

Замяна може да бъде направена само когато е единствен способ за прекратяване на съсобственост, за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор или когато имотите са включени в проект за уедряване. Предвидено е започнатите до влизането в сила на този закон процедури да бъдат довършени по досегашния ред в срок до 1 март 2009 г. Определена е процедурата, по която може да се направи искане за уедряване, в което са включени и земи от държавния поземлен фонд.

Въведено е задължение министърът на земеделието и храните да публикува на интернет страницата на министерството информация за извършените замени на земеделските земи от държавния поземлен фонд. В закона е засегнато ползването и възможностите за промяна на предназначението на мери и пасища, държавна или общинска собственост - записано е, че промяна на предназначението на мерите и пасищата се допуска само по изключение.

С допълнителните разпоредби на законопроекта се прави промяна в Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, засягащи финансирането по националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

Парламентът прие на първо четене законопроект, който урежда правилата за транслитерацията – предаване на буквите от българската кирилска азбука чрез латински букви или съчетания от латински букви.

Народните представители ратифицираха Меморандума за сътрудничество между държавите, участнички в проекта за изследване на частиците с помощта на Голям адронен ускорител, Спогодбата между България и Държавата Израел за социалната сигурност и два договора между България и Република Корея за правна помощ по наказателни дела и за екстрадиция.

Парламентът прие докладите за младежта и за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2007 г.

Народното събрание започна обсъждането на няколко проекторешения, свързани с блоковете "3" и "4" на АЕЦ "Козлодуй".

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини