Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът обсъди на второ четене промени в Закона за закрила на детето
05/02/2009

Парламентът обсъди на второ четене промени в Закона за закрила на детето

5 февруари 2009 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 5 февруари 2009 г. промени в Закона за закрила на детето. Те предвиждат изграждане на безплатен телефонен номер 116 с национално покритие за информиране, консултиране и помощ на деца.

Детските ясли, градини, училищата, доставчиците на социални услуги за деца и лечебни заведения трябва да поставят на видно място информация за тел. 116, в 6-месечен срок след изграждането му. Промените предвиждат дете, което не е навършило 14-годишна възраст да не може да бъде на обществено място без придружител след 20.00 часа. Вечерният час, след който не могат да са сами на обществено място децата между 14 и 18 години, е 22.00 часа. Родителите, настойниците и попечителите са длъжни, ако не могат сами да придружат децата си на обществени места, да им осигурят пълнолетен придружител. В противен случай ги грози имуществена санкция от 300 до 500 лева, а при повторност глобата е от 500 до 1000 лева.

Завишени са санкциите за търговците, които продават алкохол и цигари на деца. Досега те са били от 1000 до 2000 лева, а сега стават от 2000 до 4000 лева. В законопроекта е въведена нова санкция за установяване на повторно нарушение - временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от 1 година. Родителите, настойниците и попечителите да са задължени да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие, предлага вносителят на законопроекта. Наказанието при установено подобно нарушение е глоба от 1000 до 2000 лева, а при повторност санкцията е от 2000 до 5000 лева.

Със законопроекта се регламентират и добилите известност "малки домове за деца", които предоставят условия близки до семейните. Те са наречени резидентен тип. Това са домове за не повече от 15 деца, които предоставят възможност за живеене в среда, близка до семейната, според определението, вписано в закона. Предвижда се въвеждане на по-строг контрол за спазване на утвърдените критерии и стандарти за качество на предоставяните социални услуги за деца.

Парламентът обсъди на първо четене законопроекта за отбраната и въоръжените сили, на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в Закона за местното самоуправление и местната администрация, промени в Закона за радиото и телевизията, както и текстове от законопроекта за културното наследство.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини