Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи
15/10/2009

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

15 октомври 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 15 октомври 2009 г. на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, внесени от депутатите от ПГ на ПП ГЕРБ Десислава Танова, Стоян Гюзелев и Димитър Аврамов. Целта на законопроекта е усъвършенстване на правния режим за разпределение на ползването на земеделските земи. Предвижда се сключването на споразумение за ползване на земеделските земи да се ръководи от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие", а не от кмета на общината, както досега. В състава на комисията ще се включват, освен представителите на местната власт, и представители на областната дирекция "Земеделие".

По този начин дейността по сключването на споразумението за ползване, както и при липса на споразумение, ще се извършва преимуществено с участие на служители на структурите на Министерството на земеделието и храните, посочват вносителите. Те се мотивират с това, че информацията за собствениците и ползвателите на земеделските земи се намира в общинските служби по земеделие, както и че се създава по-голяма възможност за вземане на правилни оперативни решения при разпределение на ползването. Оптимизират се и сроковете за сключване на споразуменията, като се съобразяват с агротехническите срокове.

Проектът предвижда възстановяване на компетентността на областните управители да издават актове за държавна собственост върху застроени и прилежащи площи и за свободните от застрояване парцели от бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации. С наличието на акт за държавна собственост е обвързана правната възможност, а оттам и цялостната административна дейност, за извършване на процедурите за придобиване на собственост върху посочените държавни земи, от правоимащи лица или чрез търг, отбелязват вносителите.

С връщането на компетентността на областните управители да издават актовете за държавна собственост се създават условия за по-добра динамика на процедурите за придобиване на собственост върху застроени и прилежащи площи в стопанските дворове, се посочва в мотивите.

Народните представители приеха на първо четене промените в закона за МВР, внесени от Министерския съвет. За законопроекта гласуваха 118 народни представители, против бяха 31, а 20 депутати се въздържаха. Предлага се да се възстанови звеното "Борба с организираната престъпност" като самостоятелна главна дирекция в министерството. Възстановява се длъжността на главния секретар, като тази функция в момента се изпълнява от генерален комисар.

Експертите на МВР, подготвили промяната в закона, са предложили заместник на главния секретар да бъде директорът на ГД "Борба с организираната престъпност". Друга част от промените са свързани със закриването на Министерството на извънредните ситуации /МИС/. Поради това към функциите на министъра на вътрешните работи се предлага да преминат функции по защита при бедствия. Предвижда се създаване на Главна дирекция "Гражданска защита" и дирекция "Национална система 112" в МВР.

Синдикалните организации в МВР ще могат да участват в международни синдикални организации със сходни функции и характер, ще имат право на събрания в и извън помещенията на МВР, както и на увеличен брой часове за събрания, предвиждат промените.

Друга промяна регламентира изграждането на звена "Общинска полиция". Контролът и методическото ръководство на звената ще се осъществява от съответните областни дирекции и районни управления на МВР.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за електронните съобщения, предлагани от Министерския съвет. Вносителят предвижда този закон де не се прилага при осъществяване на електронни съобщения от държавните органи и техните администрации във връзка с националната сигурност, както и от Министерския съвет за собствени нужди.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е специализиран орган на изпълнителната власт, който прилага държавната политика в областта на електронните съобщения и в областта на информационното общество, приеха депутатите. Министърът е длъжен и да създава условия за осигуряване на свобода и конфиденциалност на съобщенията.

Народното събрание прекрати правомощията на Калиптен Алид като член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Прекратяването на правомощията е по искане на Алид, който е от квотата на ДПС. На първо четене миналата седмица парламентът реши да закрие бюрото, а функциите му да бъдат поети от подкомисия в парламента. Предстои второто четене на закона.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини