Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание реши периодичните печатни издания да посочват действителния си собственик
21/10/2010

Народното събрание реши периодичните печатни издания да посочват действителния си собственик

21 октомври 2010 г.

Парламентът реши издателите на периодичните печатни произведения, излизащи у нас, да публикуват информация за действителния собственик на изданието. Народните представители приеха на второ четене промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Информацията за действителния собственик на изданието следва да се публикува в първия му брой за всяка календарна година. До пет дни до отпечатването му издателят е длъжен да подаде в Министерството на културата декларация за действителния собственик. Предвидените глоби при първо нарушение са от 1000 до 2000 лева, а при повторно - от 3000 до 5000 лева. Предвижда се приходите от имуществените санкции да постъпват в бюджетите на съответните общини. Министерството на културата се задължава да помества в сайта си информацията за собствениците в 10-дневен срок от получаването на декларациите. Под "действителен собственик" се разбират физическите лица, които са крайни бенефициенти на собствеността в юридическо лице, което притежава участие в изданието, пише в приетите текстове. Производителят и разпространителят на списания и вестници ще носят отговорност за наличието в изданията на информацията за собствениците в изданията. Контролът за изпълнение на задълженията на разпространителите и производителите се възлага на кметовете на общини. Целта на поправките е да се гарантира прозрачността на собствеността на печатните медии, за да  се осигури защита на основни права на гражданите, се посочва в мотивите на вносителите.

Когато платецът на дохода от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, дължимият авансов данък да се удържа от него, предвиждат промени в Закона за облагане на доходите на физическите лица, приети на първо четене от парламента. Така авансовото облагане на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне на права или имущество ще се извършва по ред, подобен на възприетия за доходите от извънтрудови правоотношения. Целта е да се постигне възможно максимално унифициране и равнопоставеност при авансовото облагане на доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, посочват в мотивите си вносителят - Министерският съвет. Със законопроекта се предлага облагане на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, или т.нар. офшорни зони, с окончателен данък 10 на сто за получените от тях възнаграждения за услуги, права, неустойки и обезщетения с източник България. Тези юрисдикции са посочени в измененията на Закона за корпоративното подоходно облагане. Въвеждането на тази мярка цели да се противодейства на възможни данъчни измами и пране на пари, посочва вносителят. За улесняване на данъчно задължените лица се предвижда за  доходи от други източници като неустойки, лихви, производствени дивиденти, включително и предметни награди, платецът на дохода да издава служебна бележка. Според вносителят в практиката е установено, че данъчно задължените се затрудняват при декларирането заради неяснота за размера на този вид доход.

Промени в корпоративното подоходно облагане предвиждат ставката на данъка върху доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения да бъде 5 на сто. Тази ставка ще се прилага, когато едновременно са изпълнени условията в случая да става въпрос за чуждестранно юридическо лице от държава от ЕС или мястото му на стопанска дейност да бъде в държава от Общността. Това предвиждат приети на първо четене от парламента промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Данъчно задължените не прилагат към годишната си данъчна декларация доказателства за размера на внесените в чужбина данъци, когато доходите и печалбите са от страна, с която има спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и в нея е предвиден метод за избягването му - "освобождаване с прогресия". Министерският съвет, вносител на промените, предлага, когато в резултат на увеличена трудова заетост общината отпадне от обхвата на общините, имащи право на данъчно облекчение за извършване на производствена дейност, фирмата да запази правото на преотстъпване на корпоративен данък до 31 декември 2013 г. В законопроекта са предвидени разпоредби, с които се посочва подробно дейността на операторите на ваучерите за храна. За да има по-голяма предвидимост и гарантиране на приходите във фиска, законодателите предлагат общата годишна квота за предоставянето на ваучери за храна да се утвърждава всяка година със Закона за държавния бюджет за съответната година. Значително се завишават имуществените санкции за онези, които предоставят на работодатели ваучери на стойност над определената индивидуална квота или предлагат ваучери, без да са получили индивидуална квота. Наказанието в първия случай е в размер на превишението, но не по-малко от 2000 лева. За операторите, които предоставят ваучери, без да имат индивидуална квота, санкцията е равна на номинала на ваучерите и не по-малка от 2000 лева.

Ако цигарите са по-дълги от осем сантиметра без филтъра им, те ще се облагат с двоен акциз. Това приеха депутатите при първото четене на промените на Закона за акцизите и данъчните складове. За всяка цигара, която без филтъра и мундщука е по-дълга от осем сантиметра, но е с дължина, по-малка от 11 сантиметра, вече ще се дължи акциз като за две цигари. Досега цигарите се брояха като две, ако без филтър и мундщук са по-дълги от девет сантиметра и не повече от 18 сантиметра. С измененията в закона се предвижда и повишаване на цената на тютюна за пушене, който ще се облага като фино нарязан тютюн. Това ще стане чрез разширяване на обхвата на определението за фино нарязан тютюн - като за такъв вече ще се счита тютюнът, при който тютюневите частици имат широчина на нарязване по-малка от 1,5 мм, а не както е досега - по-малка от 1 мм. С промените, приети на първо четене, ще се повишат акцизните ставки върху бензина, дизела и керосина, които трябва да достигнат минималните равнища за ЕС. Така за бензина поскъпването ще е от 685 на 710 лв. за 1000 литра, а за дизела и керосина - от 600 на 615 лева. Страната ни е поела ангажимента да се достигне минималният акциз за ЕС не по-късно от 1 януари 2013 година.

Данъчната ставка за настаняване, предоставено от хотелиер, е в размер 9 на сто. Това е записано в проекта за промени в Закона за данък върху добавената стойност, която народните представители приеха на първо четене. За проекта гласуваха 67 народни представители, четирима бяха против, а 19 се въздържаха.    Новата ставка ще се прилага за всички доставки по настаняване. Предложено е новият размер на данъчната ставка да е в сила от 1 април 2011 г., като по този начин се отчита спецификата на туристическия бранш и по-конкретно практиката на предварително предлагане и сключване на договори за туристически пакети за следващия сезон. Направени са изменения относно правилата за облагане на доставките на газ и електроенергия. С новите разпоредби се предвижда специалният режим да се прилага също така и за доставката на газ, транспортиран чрез газопроводи, които не са част от системата за пренос, т.е. режимът ще се прилага за вноса и доставката на газ чрез всякакви системи за природен газ, разположени на територията на Общността, или всякакви мрежи, свързани с такива системи. Приложното поле на специалното правило за облагане по мястото на фактическото предоставяне на услуги, свързани с културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни дейности, се разделя на две. Промяната стеснява обхвата на това правило за случаите, при които получатели са данъчно задължени лица, като тяхното място на изпълнение ще се определя по общото правило, т.е. там, където е установен получателят - данъчно задължено лице.

Парламентът ратифицира две международни спогодби за  избягване на двойното данъчно облагане - с Катар и с Армения. Очаква се спогодбата с Катар, подписана в началото на тази година, да облекчи режима на облагане на доходи и печалби на т. нар. местните лица и да отговори на интереса на катарските инвеститори към България. Предвидена е възможност за обмен на банкова информация, чрез която ще бъдат създадени гаранции за законността на финансовите преводи и ще се предотврати "прането" на пари и укриването на дължими данъци.

Парламентът ратифицира и актуализацията на спогодбата с Армения за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото. Постигнато е споразумение и за намаляване на ставките на данъците при източника върху пасивните доходи.

Депутатите приеха окончателно на второ четене промените в Закона за държавната собственост. Продажбата на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лева, ще се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на закона за приватизацията. Приватизация на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка до 10 000 лева ще може да се прави от областния управител по местонахождението на имота. Подобно предложение се очаква да бъде гласувано и в проектопромените в Закона за приватизация и приватизационен контрол при второто им четене в пленарната зала. Преди няколко месеца спор в залата предизвика предложена поправка в преходните и заключителните разпоредби на приватизационния закон, с която се изменяше Законът за държавната собственост. Така областните управители ще могат да продават държавни имоти на стойност до 500 000 лева, а Агенцията за приватизация ще продава имоти с данъчна оценка над 500 000 лева.

Парламентът прие промени в обхвата на нотариалните функции, които българските консулски длъжностни лица могат да извършват. Това стана с гласуването на второ четене на изменения на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. С предлаганото изменение изрично се предоставят на консулите правото за удостоверяване на съдържанието на частни документи, представени от чужди граждани, когато такива документи не подлежат на вписване, съставени са на български език и са предназначени да произведат действието си в България.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини