Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание реши здравните вноски да се разходват единствено за разходи и трансфери на НЗОК
28/10/2010

Народното събрание реши здравните вноски да се разходват единствено за разходи и трансфери на НЗОК

28 октомври 2010 г.

Парламентът реши здравните вноски да се разходват единствено за разходи и трансфери на НЗОК. Това стана при приемане на първо четене на промени в Закона за здравното осигуряване.  Вносители на проекта са народните представители от Синята коалиция Мартин Димитров и Ваньо Шарков. За законовата промяна гласуваха 107 народни представители, а седем се въздържаха. "Въздържал се" гласуваха един депутат от ГЕРБ и по трима от Коалиция за България и ДПС.

Промени в Закона за чужденците уреждат статута на постоянно пребиваване в страната и хармонизират българското с европейското законодателство. Законопроектът беше приет от народните представители на първо четене. Основният критерий за получаване на статут е продължителността на пребиваване на територията на страната. Пребиваването трябва да е било законно и непрекъснато в рамките на пет години преди подаване на заявлението за придобиване на статут. Кандидатът трябва да докаже, че разполага с достатъчно средства и със здравна застраховка, за да се предотврати оставането му в тежест на държава от ЕС. След придобиването му статутът на дългосрочно пребиваване е постоянен, доколкото не се накърняват принципите, установени от европейските директиви. Определени са мотивите за отнемането на този статут. Разрешението е със срок на валидност пет години, като при изтичането му се подновява автоматично след представяне на заявление. Въведено е европейското определение за събиране на семейство и изискванията за предоставяне на облекчена процедура за влизане и пребиваване на членовете на семейството на дългосрочно пребиваващия гражданин. В законопроекта се предлагат и текстове, прецизиращи кръга от хора, на които се предоставя право на продължително пребиваване на чужденци от държави извън ЕС с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност. Частично се прилага директива 2009/50/ЕО по отношение вида на разрешението за пребиваване - тип "синя карта на ЕС", което ще позволява на гражданите на страни страни извън Общността, като висококвалифицирани работници, да пребивават заедно с членовете на семействата си и да упражняват трудова дейност на територията на страната. Предложени са изменения, целящи хармонизиране с изискванията на Визовия кодекс по отношение на визата за краткосрочно пребиваване.

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ще извършва продажба на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 хиляди лева. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Под тази стойност имотите ще се продават от областните управители. Приватизацията на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 500 хиляди лева, ще се извършва от агенцията за приватизация, но след решение на Министерския съвет, с което ще се определят методът и условията за приватизация на имота. При приватизацията купувачът ще заплаща режийни разноски в размер на две на сто върху цената, които агенцията ще превежда по бюджета на областния управител по местонахождението на имота или по бюджета на съответното министерство или ведомство. Депутатите приеха, че не могат да се намаляват поради прекомерност неустойките, дължими по приватизационни договори, включително и сключените по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

Лица, управлявали търговско предприятие, обявено в несъстоятелност, няма да могат да изпълняват същата функция в друго предприятие. Това реши на първо четене парламентът като гласува промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Вносител е Министерският съвет. Същото важи и за лица, които са участвали в управление на фалирало дружество и кредиторите са останали неудовлетворени. За предстоящо прехвърляне на предприятие или преобразуване по Търговския закон НАП трябва да бъде уведомявана, преди подаване на заявление за самото вписване, приеха депутатите. Целта е да има възможност за налагане на предварителни обезпечителни мерки. За да бъде предотвратено укриването на търговски оборот и изплащане на трудови възнаграждения "под масата", ще могат да се извършват ревизии за задължения по осигурителни вноски и определяне на данъци въз основа на анализ на обичайната икономическа дейност. Органът по приходите в хода на проверката да има достъп до данните от кредитното досие на проверявания, въз основа на което банката му е отпуснала кредит, предвижда текст в ДОПК. Изпълнителният директор на НАП ще може да оправомощава ревизори от една данъчно-териториална администрация да проверяват лица, регистрирани на друго място, като така ще се избегне конфликт на интереси. За облекчаване на процедурите по прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи под 500 000 лв. /досега под 100 000 лв./ на чуждестранно лице, получени в родината му, се предвижда "обстоятелствата да се удостоверяват пред платеца на дохода, а не пред органа по приходите".

Парламентът прие Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България като програма за развитие и определяне на числеността им. Проектът предвижда въоръжените сили в края на 2014 г. да бъдат намлени до 37 хил. души. От армията през следващите 4 години ще бъдат съкратени около 8 хил. души и тя ще се редуцира до 26 хиляди. Бялата книга подкрепиха  95 депутати от ГЕРБ, "Атака" и Синята коалиция, против бяха 19 от Коалиция за България.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини