Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът реши да се наказва с лишаване от свобода до пет години организиране или участие в боеве с животни
13/04/2011

Наказание до пет години лишаване от свобода ще се налага за организиране или участие в боеве с животни. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Наказателния кодекс.

Това наказание се налага и за отглеждане, трениране или предоставяне на животни за боеве. Наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет до петдесет хиляди лева, когато деянието е извършено повторно, е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях. Същото е наказанието и когато на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице, когато боевете се заснемат с цел разпространение, както и за онзи, който организира или участва в залагания при боеве с животни.

Депутатите гласуваха още наказание за този, който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане. Санкцията е лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до до пет хиляди лева. Ако това стане на публично място или в присъствие на малолетно или непълнолетно лице, извършителят се наказва с лишаване от свобода от една до три години.

Който не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор, в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация и сглоба до пет хиляди лева, записаха депутатите в НК. Ако е последвала смърт, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до десет хиляди лева.

Парламентът прие в НК да бъде записано наказание от пет години лишаване от свобода за този, който търгува с екземпляри от защитени видове от дивата флора или с техни части или продукти, когато не представлява маловажен случай, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.

Депутатите наложиха наказание и за хора, които оправдават, отричат или грубо омаловажават извършено престъпление против мира и човечеството. Който по какъвто и да е начин оправдава, отрича или грубо омаловажава извършено престъпление против мира и човечеството и с това създаде опасност да се упражни насилие или да се създаде омраза срещу отделни лица или групи от хора, обединени по раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години. За подбудителство към такова престъпление наказанието е лишаване от свобода до една година.

Народните представители гласуваха още наказание за този, който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по-друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Наказанието е лишаване от свобода от една до четири години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.Който употреби насилие срещу другиго или повреди имота му поради неговата раса, народност, етническа принадлежност, религия или политически убеждения, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.

Парламентът гласува на второ четене и промени в Кодекса на труда, с които се въвежда забрана за установяване на ненормиран работен ден и полагане на извънреден труд от работниците и служителите, изпълняващи надомна работа. В Кодекса на труда беше въведен нов раздел, който указва допълнителните условия за извършване на надомна работа.

Българската банка за развитие да предостави на БДЖ заем до 140 000 000 лв. въз основа на целево предоставени от централния бюджет възстановими средства, одобри парламентът. Депутатите гласуваха на второ четене Закон за предоставяне на помощ за оздравяване на "Холдинг Български държавни железници" - ЕАД.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини