Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Регистриран достъп до фирмените дела на търговците регламентира парламентът с промените в закона за търговския регистър
14/04/2011

Базата данни на търговския регистър ще продължи да се използва свободно и безплатно, но до делото на търговеца е необходим регистриран достъп. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене промени в Закона за търговския регистър.

Регистрираният достъп може да бъде предоставен в териториалните звена на Агенцията по вписванията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, трябва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията. Според действащия закон всеки има право на свободен и безплатен достъп до търговския регистър и до електронния образ на документите. Агенцията трябваше да осигурява свободен и безплатен достъп и до съдържащите се в информационната система на търговския регистър заявления, електронния образ на приложените към тях документи и постановените откази. Едноличните търговци трябва да публикуват годишния си финансов отчет до 31 май на следващата година, дружествата с ограничена отговорност - до 30 юни следващата година, а всички останали търговци по смисъла на Търговския закон - до 31 юли. Дейността на търговските дружества и кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация според разпоредбите на закона, се прекратява на 1 януари 2012 г., записа парламентът.

Парламентът задължи Министерския съвет да преобразува държавното предприятие "Строителство и възстановяване" в еднолично търговско дружество. Това стана с приемането на второ четене на промени в Закона за преобразуване на Строителни войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на комитета по пощите и далекосъобщенията в държавни предприятия. Преобразуването трябва да стане чрез разпределяне на имуществото на дружеството в дялове или в акции, съгласно разпоредбите на Търговския закон. Срокът, който е записан в гласувания днес закон, е шестмесечен, като започва да тече от влизането в сила на промените. Депутатите решиха още предоставеното и придобитото от държавното предприятие имущество да се прехвърли в собственост на едноличното търговско дружество с акта за преобразуване, освен, ако в него е предвидено друго. Парламентът отмени предвидените в закона текстове, с които на предприятието са предоставени основни публични задачи като поддържане на готовност и изпълнение на дейности и задачи по държавния военновременен план; поддържане на готовност и изпълнение на задачи по националния- и областните планове за осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; изпълнение на задачи по териториалната отбрана на страната.

Парламентът обсъди Доклада за състоянието на отбраната и въоръжението сили на България през 2010 година. Документът беше приет от Народното събрание с 87 гласа "за", 9 - "против" и 6 гласа "въздържал се".

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини