Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът избра Бисер Петков за управител на Националния осигурителен институт
08/09/2011

Парламентът избра Бисер Петков за управител на Националния осигурителен институт с 91 гласа "за",  трима  "против" и 22 въздържали се парламентът избра Бисер Петков за управител на НОИ. Бисер Петков ще оглавява осигурителния институт до 21 най 2013 г.

Парламентът прие доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2010 г. - 20 юли 2011 г. В документа е посочено, че за периода декември 2010 г. - юни 2011 г. комисията е проверила 10 914 души, като е установила принадлежност към ДС и разузнавателните служби на БНА на 921 българи. Комисията е създала на сайта си база данни за проверените лица и до момента тя е попълнена с над 36 000 имена. Под ръководството на членовете на комисията продължава работата по подготовката на пет нови документални сборници: "Държавна сигурност и политическата полиция"; "Държавна сигурност и Пражката пролет"; "Държавна сигурност и Десети ноември"; "Военното разузнаване в документите на ДС" и "Държавна сигурност в образованието".

Наказание, наложено по Указа за борба с дребното хулиганство вече ще може да се обжалва. Това реши парламентът при приемане на първо четене на промени в Указ 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство. Решението на районния съдия, с което се налага административно наказание, подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му пред съответния окръжен съд на касационните основания, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс, е записано в промените. Когато наказанието е задържане под стража, лицето може да бъде задържано за срок до 24 часа за довеждането му пред окръжния съд. За обжалването се уведомяват съответният прокурор и свидетелите, присъствали при разглеждането на делото пред районния съд. Друга промяна предвижда за дребно хулиганство, извършено от лице, навършило шестнадесетгодишна възраст, да може да се налагат наказанието задържане под стража до 15 денонощия, глоба от 100 до 500 лв., както и безвъзмезден труд в полза на обществото от 40 до 160 часа.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за личните данни, с които се урежда защитата на личните данни за нуждите на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Предвижда се, когато в рамките на полицейско или съдебно сътрудничество са получени или са предоставени данни на държава - член на ЕС, или органи или информационни системи, създадени въз основа на Учредителните договори, те се обработват при спазване на изискванията на закона. Уредена е възможността получените лични данни да могат да бъдат обработвани за други цели, при спазване на определени условия. Изброяват се основанията за отказ за предаване на получените данни от страна на администратора и се създава възможност да не се информира субекта на данните без предварителното съгласие на предоставящия данни от друга държава-членка. Комисията за защита на личните данни ще е независимия национален надзорен орган по защита на данните, който ще има ефективни правомощия за намеса във връзка със законосъобразното обработване на лични данни. Създава се задължение за администратора на лични данни да води регистър на предоставените и получени данни. Предвидено е спазването на евентуални ограничения при обработването на лични данни, произтичащи от законодателството на предоставящата данните държава-членка.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини