Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Проверката за незаконно придобито имущество ще е за 10 години назад, реши парламентът
19/12/2012

Проверката за незаконно придобито имущество ще обхваща период от 10 години назад. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Правата на държавата по този закон ще се погасяват с изтичането на 10-годишната давност. До стойността на имуществото, отнето с влязло в сила решение, държавата изплаща признатите по съдебен път парични задължения към пострадалите от престъплението. Когато стойността на отнетото имущество е по-малка от общата стойност на задълженията, пострадалите от престъпление се удовлетворяват съразмерно, гласуваха депутатите. Условията и редът за провеждане на цялата процедура се определят с наредба на министъра на правосъдието в тримесечен срок от влизането в сила на закона.

Парламентът ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма. България е страна по Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление от 1990 г. През 2005 г. Съветът на Европа е предприел мерки за актуализиране и разширяване обхвата на съществуващата правна база. Новата Конвенция е първият международен акт, включващ в приложното си поле както предотвратяването, така и контрола на изпирането на пари и на финансирането на тероризма. Текстът е свързан с разбирането, че бързият достъп до финансова информация или до информация за активи, държани от престъпни организации, включително терористични групи, е ключът за успешни превантивни и репресивни мерки, и в крайна сметка, е най-добрият начин за спирането им. Конвенцията беше ратифицирана от парламента с резерви и декларации. Въпреки че българското законодателство до голяма степен съответства на стандартите на Конвенцията от 2005 г., извършеният до момента анализ на съответствието показва, че е налице необходимост от законодателни изменения, посочва парламентарната комисия по външна политика и отбрана в своя доклад. Бъдещите изменения са свързани с евентуална промяна на Наказателния кодекс (напр. въвеждане на две липсващи предикатни престъпления за изпиране на пари от приложението към конвенцията, а именно - "манипулиране на пазара" и "търговия с вътрешна информация"), Наказателно-процесуалния кодекс (в частта относно производствата във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела) и Гражданския процесуален кодекс (във връзка с прилагането на чл. 32 от Конвенцията) и др.

Парламентът единодушно избра Максим Минчев за генерален директор на БТА с 99 гласа "за". След гласуването той положи клетва пред парламента. Съгласно закона за БТА мандатът му е петгодишен с право да бъде преизбран за още пет години.

Депутатите излизат в коледна ваканция от 22 декември до 6 януари 2013 г. Новата сесия ще започне на 7 януари 2013 г., реши парламентът с 97 гласа "за", 1 - "против" и 8 въздържали се. Според правилника ваканцията на Народното събрание трябваше да бъде от 22 декември 2012 г. до 10 януари 2013 г. Така първият работен ден трябваше да бъде 11 януари 2013 г. Според вносителите от ПГ на ПП ГЕРБ обаче е нецелесъобразно депутатите да се събират само за едно заседание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини