Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Иван Искров връчи на председателя на НС, проф. Огнян Герджиков годишния отчет на Централната банка за 2003г.
30/04/2004
Днес, 30 април 2004 г., съгласно чл.50 и чл. 51 от Закона за БНБ, от 12 ч., управителят на БНБ г-н Иван Искров връчи на председателя на НС, проф. Огнян Герджиков годишния отчет на Централната банка за 2003г.
Също днес съгласно чл. 8, ал. 4 от ЗБНБ, Централната банка извърши превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет в размер на 170 866 461.63 лв., който представлява остатък от годишното превишение на приходите над раходите на банката за 2003 г., така както беше планирано с бюджета на БНБ за 2004 г. Съгласно ЗДБ за 2004 г., утвърден от НС, приходите от БНБ се залагат в размер на 150 млн. лв.
В годишния отчет на БНБ за 2003 г. са представени анализ и оценка на дейностите на банката по отношение на: управлението на международните валутни резерви, развитието на националната платежна система, въздействието върху ликвидността и функционирането на финансовите пазари, паричната емисия, банковия надзор и стабилността на банковата система, изпълнението на функцията на фискален агент и официален депозитар, международната дейност и подготовката за участие в Европейската система на Централни банки, статистическата дейност, научно-изследователската дейност, развитието на иформационните системи на банката. Годишният отчет включва още отчет за изпълнението на бюджета на БНБ за 2003 г., консолидиран финансов отчет заверен от международен одитор, и доклад на международния одитор. В приложение са представени подробни статистически данни за развитието на икономиката и банковия сектор на България, както и решенията на УС на БНБ, приети през годината.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини