Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
В процеса по изработване на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, реши парламентът, който гласува на второ четене промени в Закона за нормативните актове
20/04/2016

В процеса по изработване на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, реши парламентът, който гласува на второ четене промени в Закона за нормативните актове.

Депутатите записаха, че срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни. В изключителни случаи може да се определи и по-кратък срок, но не по-малък от 14 дни. След приключване на обществената консултация и преди приемането на нормативния акт съставителят на проекта трябва да публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка на неприетите предложения. Парламентът гласува още, че съставителят трябва да извърши оценка на въздействието на нормативния акт, когато това е предвидено в закона.

Въвежда се възможност за електронно връчване на решенията по Закона за митниците. Това е предвидено в промените на закона, внесени от Министерския съвет, които депутатите приеха на първо четене.

Промените са продиктувани от необходимостта за привеждане на националното законодателство в съответствие с митническото законодателство на Европейския съюз и прецизиране на разпоредбите с цел улесняване на практическото им прилагане, са посочили вносителите.

Улеснява се дейността на икономическите оператори и се намалява административната тежест - предлага се нотариалната заверка на подписите да бъде задължително изискуема единствено в случаите, когато физическо лице представлява друго физическо лице пред митническите органи. Изрично е определена компетентността на митническите органи при издаването на решенията. Икономическите оператори ще знаят отначало къде да подадат заявление за издаване на исканото от тях решение и кой е компетентният орган, който следва да го издаде.

Прецизирани са административнонаказателните разпоредби, за да се ускори административнонаказателното производство, ефективността и своевременното събиране на публичните държавни вземания.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини