Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от Министерския съвет
13/05/2016

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от Министерския съвет.

В доклада на Комисията по регионалната политика, благоустройството и местното самоуправление се посочва, че целта на промените е да се ускори процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната. Регламентира се облекчена процедура за създаването им за неурбанизираните територии. Предвижда се преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, което ще осигури възможност в кратки срокове и с минимален финансов ресурс да се постигне покриване на голям процент от територията на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри. Обслужването на гражданите с кадастрална информация за повече от 90 на сто от територията на страната ще се съсредоточи в един административен орган, което ще доведе до унифициране в предоставянето на услуги с кадастрална информация и заплащането им, посочва вносителят.

Създава се и възможност общинските администрации да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър в извършването на административното обслужване. Съсредоточаването на кадастралната информация в един административен орган ще даде възможност за по-бързо и облекчено реализиране на големи инвестиционни проекти, се посочва в доклада на комисията.

Предвижда се да се издават електронни скици и схеми, с което ще се намалят разходите на АГКК за издаването им на традиционен хартиен носител. В средносрочен план промените ще подпомогнат преминаването към имотна регистрация във всички съдебни райони, се посочва още в доклада.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на председател, заместник–председатели и секретар на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Комисията за финансов надзор

Избор на подуправител на БНБ - Банков надзор

    Последни новини