Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене изменения в Закона за КФН, свързани с определянето на възнагражденията и събираните такси
15/11/2017

Парламентът прие на второ четене изменения в Закона за Комисията за финансов надзор, с които се променя реда за определяне на заплатите на председателя и членовете и се регламентират всички такси, които Комисията събира при осъществяване на правомощията си.

Възнаграждението на председателя и на другите членове на КФН се определя съгласно вътрешни правила за работната заплата, приети от Комисията, като възнаграждението не може да е по-ниско от средното възнаграждение с постоянен характер на членовете на управителните органи в инвестиционните посредници, управляващите дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионноосигурителните дружества, определено на базата на последната отчетна година и не надвишава равнището на възнаграждението на управителя и подуправителите на Българската народна банка.

Председателят и другите членове на Комисията могат да получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати, определено по ред и начин, установени във вътрешните правила.

До момента основното месечно възнаграждение на председателя на КФН беше фиксирано в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Народното събрание, а останалите членове получаваха 90 на сто от възнаграждението на председателя на Комисията.

Предвижда се основните месечни възнаграждения на служителите на КФН да се определят от председателя съгласно вътрешните правила за работната заплата и в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година.

С измененията се уточнява къде може да бъде придобит изискуемият от членовете на КФН стаж.

С промените се създава приложение в Закона за Комисията за финансов надзор, в което се регламентират всички такси, които Комисията събира при осъществяване на правомощията си съгласно действащите нормативни актове.

Промените влизат в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на текстовете, свързани с таксите за потвърждване на проспект, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини