Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът единодушно прие отпадането на мораториума НЗОК да плаща за нови лекарства
21/12/2017

Парламентът прие единодушно отпадане на мораториума Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ да плаща за нови лекарства през 2018 г. Това стана с гласуване на първо и второ четене на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. Законопроектът беше внесен с подписите на председателите на всички парламентарни групи.

Депутатите гласуваха отмяна на параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби, който гласеше, че през 2018 г. НЗОК няма да заплаща за лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, за което е подадено заявление за включване в позитивния лекарствен списък, както и включени в позитивния лекарствен списък лекарствени продукти, които подлежат на заплащане за първи път през 2018 г.

Мотив за отмяната на мораториума е да се гарантира спокойствие и увереност сред гражданите, че НЗОК ще заплати за всички лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование през 2018 г.

Народните представители приеха окончателно и промени в Закона за защита на конкуренцията. Измененията предвиждат право на обезщетение в пълен размер за всички физически и юридически лица, на които са причинени вреди, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях. Влязлото в сила решение на ВАС, което потвърждава решение на Комисията за защита на конкуренцията за установяване на нарушение на антитръстовия закон, има обвързваща сила за гражданския съд относно факта на нарушението и нарушителя. Обвързваща сила за гражданския съд има и решение, което не е обжалвано или жалбата срещу него е оттеглена. Заварените до 26 декември 2014 г. производства по искове за обезщетение за вреди пред националните съдилища се довършват по реда, по който са били образувани.

Парламентът прие на второ четене и промени в Закона за обществените библиотеки. С измененията се създава законово правомощие за издаване на подзаконов нормативен акт, с който да се уреди редът за вписване в публичния регистър на обществените библиотеки. Това ще става с наредба на министъра на културата. Регистърът се поддържа в електронен вид. До една година от приемането на закона Министерството на културата трябва да осигури условия за прием на документи и заявления за вписване и за промени в регистъра по електронен път.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини