Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие промени, свързани със смесената система за такси за пътищата
26/07/2018

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пътищата, свързани с изграждането и функционирането на смесената електронна система за събиране на таксите за ползване на платената пътна мрежа в страната. От гласувалите 183 депутати 113 бяха "за", един - "против" а 69 се въздържаха.

Смесената система предвижда плащане на такси на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона /тол система/ и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона /електронна винетка/. Със законопроекта се предвижда създаването на изрична законова регламентация на посочените варианти за таксуване, приложими към различните категории пътни превозни средства, посочват вносителите Александър Ненков от ГЕРБ и група народни представители.

Предвижда се Агенция "Пътна инфраструктура" да сключва договори с търговци, които желаят да извършват дейност по събиране/инкасиране на вземания за такси за ползване на платената пътна мрежа. Условията, на които следва да отговарят тези търговци, ще бъдат предварително обявени и общовалидни за всички, които желаят да сключат договор. За изпълнение на функциите по управление и контрол на системата е предвидено в агенцията да се създаде ново структурно звено - Национално тол управление.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за енергетиката, внесени от Министерския съвет /МС/. С тях се транспонират европейски директиви.


Въвежда се задължението при отказ от присъединяване на нови потребители, операторите на електропреносната, електроразпределителната, газопреносната и газоразпределителните мрежи да мотивират писмено решението си.
Създава се правна рамка по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства. С новите текстове се регламентират фигурите на оператор на публично достъпна зарядна точка и ползвателите на услуги за зареждане на електрически превозни средства. Предвиден е ред за присъединяване на зарядната точка към електроразпределителната мрежа.


С друга група поправки в закона се облекчава режимът за изграждане на линейни енергийни обекти - електропроводи, газопроводи, нефтопроводи и други. Те ще се изграждат вече въз основа на учредено сервитутно право. Действащите в момента текстове на закона предвиждат учредяване на право на строеж както за изграждането на сгради и постройки, така и за прокарването на подводни, надземни и подземни линейни обекти на техническата инфраструктура. Тази липса на разграничение между видовете енергийни обекти утежнява осъществяването на инвестиционни намерения на енергийните предприятия.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини