Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене да се облекчат процедурите за оценка на риска за околната среда при инвестиционно предложение
27/07/2018

Парламентът прие на първо четене изменения в Закона за опазване на околната среда, с които се намалява административната тежест за гражданите и бизнеса. Измененията бяха одобрени със 100 гласа "за", 1 "против" и 27 въздържали се.

С промените се урежда възможността за обединена процедура при инвестиционно предложение, подлежащо на задължителна оценка на въздействието върху околната среда, комплексно разрешително и/или доклад за безопасност при предприятие с висок рисков потенциал. Всяка от процедурите е от порядъка на 6 месеца, а с обсъжданията и съгласуванията времето за трите процедури може да надхвърли 2 години, докато при обединената срокът ща се намали значително, само с едно обществено обсъждане и само една възможност за обжалване, като компетентният орган е министърът на околната среда и водите. Обединената процедура е опционална и се провежда по искане на възложителя.

Чрез законопроекта са предвидени промени и в няколко други закона - Закона за биологичното разнообразие, Закона за управление на отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за водите.

С промените в Закона за водите се предлага нов подход за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, базиран на риска от замърсяване и необходимостта от пречистване. Въвеждат се 3 нива на защита: 1-ва зона - защитен пояс, опазващ физически съоръженията и прякото въвеждане на замърсители, 2-ра охранителна зона, която на база оценка на риска ще се определя и преразглежда на всеки 6 години в съответствие с ПУРБ, и 3-та, за защита на цялото водно тяло, ползвано за черпене на вода за консумация от хора с дебит средно над 10 м3 на ден или обслужващо повече от петдесет човека.

Редица организации (БСК, КРИБ, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и др.) изразяват сериозни опасения във връзка с предложените изменения в Закона за водите, които не са били подложени на обществено обсъждане. Те възразяват, че голяма част от текстовете са неясни и не гарантират опазване на качеството на питейните води, както и че липсва процедура за това как ще се определят зоните за защита и се препраща към наредба.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини