Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Декларация за основните приоритети на 40-то Народно събрание на Република България
14/07/2005
Декларация
За основните приоритети на 40-то Народно събрание на Република България

Ние, народните представители в 40-то Народно събрание на Република България,

като подчертаваме значението на:

- своевременното изпълнение на поетите ангажименти в Договора за присъединяване на Република България към ЕС и успешното приключване на процеса на европейска и евроатлантическа интеграция;
- поддържането на финансова стабилност и постигане на ускорено икономическо развитие с цел по-висок стандарт и по-добро качество на живот на българските граждани, съответстващи на принципите на европейската социална политика;
- укрепването на външната и вътрешната сигурност на Република България;
- върховенството на закона;

като отбелязваме, че:

- съществува изоставане в определени области на присъединителния процес;
- има необходимост да бъдат предприети по-решителни мерки по отношение на правосъдие и вътрешни работи, земеделие, околна среда, дружествено право, свободно предоставяне на услуги;
- са налице остри проблеми на българските граждани по отношение на заетостта, доходите, здравеопазването и образованието;
- българската икономика е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с производителността, конкурентоспособността и необходимата информираност на икономическите субекти за изискванията на европейския пазар,

заявяваме нашата воля за осъществяване на следните приоритети:
  1. Членство на Република България в ЕС от 1.01.2007 г. и пълноценно участие в работата на институциите на Съюза; приемане с предимство на законите, свързани с европейската интеграция въз основа на актуализирана законодателна програма;
  2. Ускорено провеждане на съдебната реформа с цел гарантиране на бързо, прозрачно и справедливо правораздаване, включително и чрез възможни промени в Конституцията на Република България в рамките на правомощията на обикновено Народно събрание; ефективна борба с корупцията и престъпността;
  3. Създаване на стабилна и благоприятна законодателна рамка, стимулираща устойчивото икономическо развитие и инвестициите;
  4. Утвърждаване на социален модел, гарантиращ достъпни за всеки и качествени здравеопазване и образование, нарастване на доходите и повишаване на качеството на живот;
  5. Пълноценно интегриране на различните социални и етнически групи в българското общество и постепенно преодоляване на демографската криза;
  6. Приемане на ново законодателство или изменение на действащите закони за гарантиране на честен и демократичен изборен процес.


Декларацията е приета със 188 гласа “за”, 16 “против” и 7 “въздържал се”.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини