Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени състава на Комисията по транспорт и телекомуникации
Сигнатура 40
Дата на постъпване 02/08/2001
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Иво Севдалинов Цанев като член на Комисията по транспорт и телекомуникации. 2. Избира Васил Богданов Василев за член на Комисията по транспорт и телекомуникации.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 02/08/2001 - приет(приет в зала)