Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по годишния отчет на Българската народна банка за 1999 г.
Сигнатура 79
Дата на постъпване 26/09/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 51 от Закона за Българската народна банка РЕШИ: Приема годишния отчет на Българската народна банка за 1999 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/09/2001 - приет(приет в зала)