Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 84
Дата на постъпване 28/09/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: § 1. В чл. 109, ал. 2 след първото изречение се добавя второ изречение със следното съдържание: "Когато от една избирателна листа е извършено повече от едно заместване, при възстановяване на пълномощията на народен представител се прекратяват пълномощията на последния от листата, който ги е придобил по заместване." § 2. Алинея 7 на чл. 9 от приложението към правилника "Финансови правила по бюджета на Народното събрание" се отменя. § 3. В чл. 10 от приложението към правилника "Финансови правила по бюджета на Народното събрание" изречение трето се заличава. § 4. Член 14 от приложението към правилника "Финансови правила по бюджета на Народното събрание" се изменя, както следва: "Чл. 14. Възнагражденията по чл. 3 и 5 се начисляват от изборния ден, а за встъпилите допълнително народни представители - от деня, в който народният представител е обявен за избран от Централната избирателна комисия. По чл. 4 възнагражденията се начисляват от датата на избирането на народните представители на съответните длъжности и за членове на комисии.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/09/2001 - приет(приет в зала)