Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по отчета за дейността на Сметната палата за 2000 г.
Сигнатура 90
Дата на постъпване 05/10/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8, т. 3 от Закона за Сметната палата РЕШИ: Приема отчета за дейността на Сметната палата за 2000 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/10/2001 - приет(приет в зала)