Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за попълване състава на Комисията по икономическата политика
Сигнатура 103
Дата на постъпване 31/10/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 4 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Снежина Венциславова Чипева за член на Комисията по икономическата политика.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 31/10/2001 - приет(приет в зала)