Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна проучвателна комисия по религиозните въпроси
Сигнатура 160
Дата на постъпване 27/03/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31, и чл. 94, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна проучвателна комисия по религиозните въпроси, която да извърши проучване на възникнали проблеми във взаимоотношенията между държавната власт и религиозните институции от гледна точка на чл. 13 от Конституцията на Република България и да изготви предложения за тяхното преодоляване. 2. Комисията се избира за срок от три месеца. 3. Комисията се състои от 20 народни представители, от които: 9 - от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 4 - от Парламентарния съюз на Обединените демократични сили, 4 - от Парламентарната група на Коалиция за България, и 3 - от Парламентарната група на Движението за права и свободи. 4. Избира председател, четирима заместник-председатели - по един от всяка парламентарна група, и членове на Временната комисия, както следва: Председател: Кирил Станимиров Милчев Заместник-председатели: Борислав Бориславов Цеков Гиньо Гочев Ганев Ахмед Юсеин Юсеин Членове: Димитър Илиев Димитров Явор Тодоров Милушев Димитър Милков Ламбовски Емил Илиев Кошлуков Константин Любенов Пенчев Рупен Оханес Крикорян Теодора Владимирова Литрова Бойко Стефанов Великов Тодор Костов Бояджиев Стефан Ламбов Данаилов Четин Хюсеин Казак Ниязи Чауш.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/03/2002 - приет(приет в зала)