Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Пламен Моллов и Васил Калинов към министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме
Сигнатура 165
Дата на постъпване 19/04/2002
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание, след като обсъди проблемите на българската гора и на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Препоръчва на Министерския съвет в срок до месец ноември 2002 г.: да внесе за обсъждане и приемане от Народното събрание на Национална стратегия за дългосрочно развитие на горите и горското стопанство в Република България; да внесе в Народното събрание проекти за изменение и допълнение на законите, засягащи опазването и екологосъобразното стопанисване на горския фонд и приватизацията, които да осигурят и създаването на Национална горска компания - държавно предприятие по смисъла на чл. 62 от Търговския закон; да създаде законово регламентирани условия за осигуряване на система за финансиране, чрез средства от държавния бюджет и собствени приходи от горскостопанска дейност, на мероприятията по възстановяването и охраната на горите независимо от вида на тяхната собственост. 2. Възлага на Министерството на земеделието и горите и Министерството на вътрешните работи да изградят единна система за ефективна охрана, в т.ч. и противопожарна, на земите и горите от горския фонд, като при необходимост предложат съответната промяна в нормативната уредба. 3. Възлага на Министерството на земеделието и горите, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на околната среда и водите да организират и осигурят финансово изпълнението на Програмата за ускорено залесяване на обезлесените и ерозирали райони в страната чрез развитие на алтернативната трудова заетост. 4. Възлага на Министерството на земеделието и горите в двумесечен срок да предприеме оперативни мерки за: изготвяне на цялостна концепция за стопанисване на недържавните гори, включваща промени в законодателната уредба, изграждане на система за професионално консултиране и обучение на частните горовладелци, осигуряване на финансовото им подпомагане чрез програма САПАРД, с цел създаването на условия за устойчиво и многофункционално развитие на недържавния горски сектор; изграждане на система за осигуряване обучението на висококвалифицирани кадри със средно и висше образование; гарантиране на единство в подбора и назначаването на ръководния състав в структурите и териториалните звена на Националното управление по горите чрез прилагане на конкурсен принцип; изготвяне на специална концепция за подобряване качествената характеристика на горите и опазване на биоразнообразието в тях; промяна на митническия режим за износ и внос на дървесина с цел ограничаване на износа на технологична дървесина, свързан с осигуряването на българската дървопреработваща промишленост и стимулирането на производството и износа на готова продукция. 5. Възлага на Комисията по земеделието и горите да обсъди информация и контролира Министерството на земеделието и горите относно: резултатите от предприетите мерки за ограничаване на горските пожари и забраната за износ на опожарена дървесина; хода и резултатите по изграждането на Национална горска компания за стопанисване и управление на държавните гори; спазването на конкурсния принцип при назначаването на ръководни кадри в структурите и звената от системата на горите и предприетите мерки за отстраняване на допуснатите нарушения. 6. Възлага на Агенцията за следприватизационен контрол до месец септември 2002 г. да извърши проверки по спазването на приватизационните договори в сферата на горското стопанство. 7. Възлага на Агенция "Митници" и Националното управление по горите тази година до месец юни, а ежегодно - до месец февруари, да приемат единна Програма за осъществяване на съвместни мероприятия по организиране и извършване на проверки на фирмите - износителки на дървен материал.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/04/2002 - приет(приет в зала)