Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище "Васил Левски", Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана "Панайот Волов" и Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Национален военен университет "Васил Левски"
Сигнатура 176
Дата на постъпване 14/06/2002
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование, чл. 26, т. 12, и чл. 215, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: 1. Преобразува Висшето военно общовойсково училище "Васил Левски" - Велико Търново, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана "Панайот Волов" - Шумен, и Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" - Долна Митрополия, в Национален военен университет "Васил Левски". 2. Националният военен университет "Васил Левски" е държавно висше училище със седалище Велико Търново и има свое знаме, печат и празник - 26 ноември. 3. Предметът на дейност на Националния военен университет "Васил Левски" включва: а) обучение на специалисти за придобиване на висше образование по специалности от професионална област "Военно дело", както и по специалности в областта на природните, обществените и техническите науки; б) обучение за повишаване на квалификацията; в) извършване на научни и приложни изследвания; г) дейности, свързани с отбраната на страната, които са му възложени от министъра на отбраната. 4. Предоставя за управление на Националния военен университет "Васил Левски" ползваните от преобразуваните висши военни училища недвижими имоти съгласно приложението. 5. Националният военен университет "Васил Левски" съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет. 6. В приходната част на бюджета постъпват: а) субсидии от държавния бюджет чрез трансфер от бюджета на Министерството на отбраната; б) дарения, завещания и спонсорство; в) собствени приходи от постъпления от научноизследователска и експертно-консултантска дейност, от такси за кандидатстване и обучение, от следдипломна квалификация и от други дейности, свързани с учебния процес. 7. Националният военен университет "Васил Левски" има три факултета със седалища във Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия. 8. Органи на управление на Националния военен университет "Васил Левски" са общото събрание, академичният съвет и началникът. 9. Общото събрание на Националния военен университет "Васил Левски" предлага проект на правилник за устройството и дейността на университета. Проектът се внася за приемане от Министерския съвет от министъра на отбраната след съгласуването му с министъра на образованието и науката. 10. Академичният съвет на Националния военен университет "Васил Левски" е орган за ръководство на учебната и научната дейност на университета, който: а) прави предложения до министъра на отбраната за образователната и научната политика на университета; б) приема ежегоден отчет за резултатите от учебната и научната дейност на университета; в) определя структурния състав на общото събрание и организацията за избор на неговите членове; г) предлага на министъра на отбраната за назначаване и освобождаване от длъжност кадровите военнослужещи от академичния състав, избрани по реда на Закона за висшето образование и Закона за научните степени и научните звания; д) взема решение след съгласуване с министъра на отбраната за сдружаване с висши училища и научни организации; е) приема правилник за атестиране на академичния състав; ж) присъжда почетно звание "доктор хонорис кауза"; з) избира извънредни професори и извънредни доценти; и) приема правилници за отделни учебни, научни, творчески или научно- производствени дейности в Националния военен университет "Васил Левски"; к) утвърждава система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав; л) взема решения след съгласуване с министъра на отбраната за сключване на договори с потребители за подготовка и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование, както и за извършване на научни и приложни изследвания; м) взема решения след съгласуване с министъра на отбраната за организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване в международни организации; н) прави предложения до министъра на отбраната за обявяване на конкурси за заемане на научно-преподавателски длъжности при условия и по ред, определени в Закона за научните степени и научните звания. 11. Началникът на Националния военен университет "Васил Левски" е кадрови военнослужещ, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на мандата на общото събрание. 12. Началникът на Националния военен университет "Васил Левски" упражнява правомощията на ректор по Закона за висшето образование. 13. Началниците на факултети са кадрови военнослужещи, които се назначават и освобождават от длъжност по реда на Закона за висшето образование и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 14. Заместник-началникът на Националния военен университет "Васил Левски" по учебната и/или научната част, заместник-началниците на факултети, директорите на департаменти, институти и филиали и началниците на катедри се избират и освобождават по реда на Закона за висшето образование. Онези от тях, които са кадрови военнослужещи, се назначават и освобождават от длъжност и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 15. Заместник-началникът по учебната и/или научната част, началниците на основните звена и техните заместници и началниците на катедри упражняват правомощията съответно на: заместник-ректор, декан, заместник-декан и ръководител на катедра по Закона за висшето образование. 16. Активите, пасивите и архивът на преобразуваните висши военни училища, както и другите права и задължения се поемат от Националния военен университет "Васил Левски". 17. Трудовите правоотношения с гражданските лица и служебните правоотношения с кадровите военнослужещи преминават към Националния военен университет "Васил Левски". 18. Курсантите и студентите, приети в преобразуваните висши военни училища до влизането в сила на решението, продължават обучението си в Националния военен университет "Васил Левски" при условията, при които са приети, и по учебните планове, по които се провежда обучението им. Приложение към т. 4 Недвижими имоти - държавна собственост, предоставени за управление на Националния военен университет "Васил Левски" 1. Недвижим имот - публична държавна собственост, намиращ се във Велико Търново, област Велико Търново, бул. България 76, кв. 1, пл. № 4 и 6, представляващ урегулиран поземлен имот от 804 483 дка застроена и незастроена площ, застроен с 39 сгради, описани в Акт № 0302 за публична държавна собственост от 9 ноември 2001 г., изготвен съгласно чл. 70, ал. 2 и чл. 68, ал. 1 от Закона за държавната собственост и одобрен от министъра на отбраната. 2. Недвижим имот - публична държавна собственост, намиращ се във Велико Търново, област Велико Търново, бул. Беляковско шосе, кв. 1, пл. № 5, представляващ урегулиран поземлен имот от 19 038 дка незастроена площ, описан в Акт № 0303 за публична държавна собственост от 9 ноември 2001 г., изготвен съгласно чл. 70, ал. 2 и чл. 68, ал. 1 от Закона за държавната собственост и одобрен от министъра на отбраната. 3. Недвижим имот - публична държавна собственост, намиращ се в Шумен, област Шумен, ул. Карел Шкорпил 1, кв. 284, представляващ урегулиран поземлен имот от 134 490 кв. м застроена и незастроена площ, застроен с 29 сгради, описани в Акт № 0031 за публична държавна собственост от 17 април 1997 г., изготвен съгласно чл. 70, ал. 2 от Закона за държавната собственост и одобрен от министъра на отбраната. 4. Недвижим имот - публична държавна собственост, намиращ се в землището на Долна Митрополия, област Плевен, местността "ВВВУ", представляващ част от поземлен имот № 108003 с площ 2 190 958 дка, застроен със 100 сгради, описани в Акт № 0273 за публична държавна собственост от 1 август 2001 г., изготвен съгласно чл. 70, ал. 2 и чл. 68, ал. 2 и 3 от Закона за държавната собственост и одобрен от министъра на отбраната.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/06/2002 - приет(приет в зала)