Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане годишния отчет на Българската народна банка за 2001 г.
Сигнатура 184
Дата на постъпване 04/07/2002
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Приема годишния доклад на Комисията по жалбите и петициите на гражданите. 2. Препоръчва на постоянните комисии да имат предвид при изготвяне на становищата си по законопроектите изводите от доклада и дискусиите по неговото приемане в Народното събрание. 3. Докладът на Комисията по жалбите и петициите на гражданите да се изпрати на Президента на Република България, на Министерския съвет, министерствата, Висшия съдебен съвет, областните управители и други ведомства, до които той се отнася, за сведение. 4. Задължава ръководството на Народното събрание да съгласува организацията между звената на парламента, които работят по жалбите, сигналите, молбите и петициите на гражданите. 5. Задължава Комисията по жалбите и петициите на гражданите да разшири своите приемни и срещи с избирателите, като се организират приемни по конкретни въпроси в столицата и страната заедно със специализираните парламентарни комисии и представители на изпълнителната власт.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 04/07/2002 - приет(приет в зала)